BolecCynk

 

R E K L A M A

Gromadka na mapie nienawiści

3 grudnia 2019r. o 19:26, odsłon: 16525 - NOWOŚĆ

-Ta mapa pokazuje, gdzie w Polsce zezwala się na nienawiść wobec społeczności LGBT+ - Kuba Gawron.

Bolesławiec - Informacje: mapki Polski z zaznaczonymi województwami, powiatami i gminami, w których były procedowane uchwały anty-LGBT

mapki Polski z zaznaczonymi województwami, powiatami i gminami, w których były procedowane uchwały anty-LGBT (fot. Facebook Kuba Gawron)

Rada Gminy Gromadka przyjęła Samorządową Kartę Praw Rodziny i tym samym znalazła się na mapie nienawiści. -Ta mapa pokazuje, gdzie w Polsce zezwala się na nienawiść wobec społeczności LGBT+ - mówi Kuba Gawron.

- Przyjęta przez nas Samorządowa Karta Praw Rodziny ma na celu wzmocnienie rodziny - mówi Krzysztof Król przewodniczący Rady Gminy Gromadka. - Chcemy też chronić nasze dzieci - dodaje.

- Od miesięcy w mediach słyszymy o "strefach wolnych od LGBT" - mówią aktywiści Kuba Gawron, Paulina Pająk i Paweł Preneta, którzy monitorują działania lobbingowe w samorządach.

- Przygotowaliśmy listę miejsc, gdzie podjęto już uchwały. Informacje zebraliśmy w interaktywnym "Atlasie nienawiści", który pokazuje, gdzie osoby LGBT+ mogą spotkać się z niechęcią i są jawnie wykluczane ze swoich społeczności. Dlaczego radni gmin, powiatów i miast tak bardzo obawiają się równości?

Samorządowcy, którzy w kolejnych regionach Polski przyjmują uchwały przeciwko LGBT+ uzasadniają swoje obawy chęcią powstrzymania „rewolucji kulturowej, która godzi w wolność słowa, niewinność dzieci, autorytet rodziny i szkoły oraz swobodę przedsiębiorstw”, wpisując się w ten sposób w polityczną nagonkę na społeczność LGBT+ - dodają

- Obawiamy się, że te samorządowe rezolucje, podobnie jak w Rosji, są wstępem do próby uchwalenia ich krajowego odpowiednika. Rosyjska ustawa o zakazie "propagandy homoseksualizmu" była poprzedzona przyjmowanymi przez siedem lat, od 2006 do 2013 roku, regionalnymi zakazami w obwodach riazańskim, archangielskim, kostromskim, magadańskim, nowosybirskim, krasnodarskim, samarskim, republice Baszkortostanu oraz w Petersburgu. Te regiony obejmują 17% populacji Rosji. Polskie województwa, które przyjęły uchwały przeciwko "ideologii LGBT" - lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie i małopolskie, obejmują 23% ludności kraju.

Przyjęły uchwały w ciągu zaledwie dwóch miesięcy. Czyli sejmowa debata nad taką ustawą jest bliżej niż się nam wydaje - ostrzega Kuba Gawron i wskazuje, że taka ogólnopolska debata jest celem nie tylko Ordo Iuris, ale także międzynarodowych organizacji prawicowych fundamentalistów, a jej efektem miałyby być m.in. przepisy zakazujące „propagandy homoseksualnej”, zniesienie krajowego i unijnego ustawodawstwa dotyczącego równości (w szczególności uchylenie art.21 i 23 Karty praw podstawowych), krytyka działań zwolenników praw antydyskryminacyjnych (np. ILGA), klauzule sumienia dla lekarzy i farmaceutów oraz zakazy in vitro, aborcji, antykoncepcji, a nawet rozwodów. W Polsce jednym z elementów tych działań może być Samorządowa Karta Praw Rodzin.

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego wydało opinię, zgodnie z którą uchwały anty-LGBT są niezgodne z Konstytucją. "Choć uchwały nie tworzą bezpośrednio nowych praw ani obowiązków i mają rangę wyłącznie deklaracji politycznych, to ze względu na sprzeczność z art. 7 i 32 Konstytucji powinny zostać uznane za nieważne ze względu na naruszenie zasad legalizmu, praworządności i zakazu dyskryminacji"

- Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną jest też niedopuszczalna w świetle wiążącej dla Polski Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych" - podkreślają działacze stowarzyszenia "Miłość Nie Wyklucza".

- Nie przeszkadza to samorządowcom, kolejne powiaty, gminy i miasta przyłączają się do wojny z wyimaginowanym wrogiem w postaci osób o orientacji innej niż heteroseksualna - dodają.

"Rzecznik Praw Obywatelskich wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań organów samorządu terytorialnego, które godzą w grupę społeczną osób nieheteronormatywnych i mogą prowadzić do naruszenia prawnego zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową" - czytamy w komunikacie Rzecznika Praw Obywatelskich. Chodzi o samorządy, w których radni przyjęli "deklarację przeciw ideologii LGBT".

 

Poniżej przyjęta  przez Radę Gminy Gromadka Samorządowa Karta Praw Rodzin

I. PRAWA RODZICÓW I DOBRO DZIECKA W SZKOLE ORAZ PRZEDSZKOLU

Konstytucyjna zasada pomocniczości „umacniająca uprawnienia obywateli i ich wspólnot” odniesiona do podstawowej wspólnoty obywateli i komórki społecznej, jaką jest rodzina, jest konkretyzowana w konstytucyjnym prawie rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Zadaniem instytucji oświaty jest wspomaganie wychowawczej roli rodziny w sposób, który nie koliduje z konstytucyjnymi prawami rodziców (art. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe Rolą oświaty nie jest zastępowanie wychowania rodzinnego. Niestety w praktyce nawet ustawowo gwarantowane prawa rodziców są bardzo często ignorowane w toku wychowania szkolnego i przedszkolnego.

Dlatego konieczne jest przyjęcie przez samorządy „Kodeksu dobrych praktyk” zawierającego zbiór wzorcowych rozwiązań pokazujących, jak praca wychowawcza szkół może zostać zorganizowana w oparciu o zasadę ich pomocniczości wychowawczej wobec rodziny. Chociaż dokument taki nie będzie miał wiążącego charakteru, może w zasadniczy sposób wpłynąć na budowę kultury organizacyjnej szkół prowadzonych przez samorząd.

W szkołach samorządowych muszą być przestrzegane ustawowe prawa rodziców, w tym w szczególności wymóg respektowania kompetencji rady rodziców do uchwalenia programu profilaktyczno-wychowawczego oraz na podjęcie współpracy z organizacjami pozarządowymi i wymóg każdorazowego uzyskania zgody rodzica na udział dziecka w zajęciach nieobowiązkowych. Ponadto, właściwą praktyką jest umożliwienie rodzicom aktywnego włączenia się w te procesy, w tym w aspekcie merytorycznym.

Zapewnienie rodzicom możliwości weryfikacji zewnętrznych organizacji oraz materiałów używanych podczas prowadzonych przez nie zajęć nieobowiązkowych powinno następować na dwóch poziomach: zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, poprzez radę rodziców. Dobrą praktyką jest udostępnienie informacji zawierającej nie tylko nazwę, ale też program zajęć oraz profil takiej organizacji każdemu rodzicowi z osobna, w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią tych dokumentów przed zapisaniem na zajęcia.

Podobny mechanizm powinien zostać zastosowany wobec wszystkich innych form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły lub placówki, które wykraczają poza podstawę programową lub dotyczą zagadnień objętych podstawą programową wychowania do życia w rodzinie, w tym realizowanych w ramach grantów ze środków publicznych.

Dobrą praktyką jest także informowanie przez szkołę rodziców o przysługujących im uprawnieniach, nawet, jeśli taki obowiązek nie wynika wprost z ustawy.

Samorząd prowadzący szkołę powinien również publicznie udostępnić informacje o współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi, podając je w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy. Wskazać trzeba przynajmniej nazwy organizacji, na działalność których wydał zgodę dyrektor, oraz określić, jaki jest charakter ich aktywności. Dzięki takiemu rozwiązaniu rodzice będą dysponować wiedzą o funkcjonowaniu szkoły jeszcze przed podjęciem decyzji o powierzeniu jej zadań z zakresu wychowania dziecka.

II. PRAWA RODZIN W POLITYCE SPOŁECZNEJ GMINY

  Instrumenty polityki społecznej prowadzonej przez gminę powinny być tworzone z uwzględnieniem kontekstu praw rodziny, jej autonomii i tożsamości.

Programy współpracy z organizacjami społecznymi powinny uwzględniać zasadę wzmacniania rodziny i małżeństwa oraz wykluczać finansowanie projektów, które godzą w te wartości. Konieczne jest w szczególności wyłączenie możliwości przeznaczania środków publicznych i mienia publicznego na projekty podważające konstytucyjną tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny lub autonomię rodziny.

Także regulaminy samorządowych konkursów dla organizacji społecznych powinny zostać uzupełnione o standardy wzmacniające rodzinę i małżeństwo oraz wykluczające przeznaczanie środków na działania podważające konstytucyjne fundamenty prawa rodzinnego lub godzące w prawa obywateli.

Samorządowe programy profilaktyczne, które mają na celu przeciwdziałanie przemocy i pomoc jej ofiarom, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz realizację celów polityki zdrowotnej, powinny uwzględniać zasadę poszanowania integralności rodziny, która może zostać uchylona tylko w sytuacjach wyjątkowych, jak zagrożenie życia lub zdrowia jej członków. Tylko w ten sposób uda się uniknąć patologicznych sytuacji, gdy dochodzi do nieproporcjonalnej ingerencji w życie rodzin, w tym nawet odbierania dzieci, która nie jest uzasadniona jakimikolwiek poważnymi przesłankami.

Konieczne jest także wykluczenie prawnej dyskryminacji małżeństw i wychowywanych przez nie dzieci w polityce społecznej samorządu. Zbyt często dochodzi do sytuacji, gdy fakt pozostawania przez rodziców w związku małżeńskim negatywnie wpływa na sytuację dziecka. Dotyczy to w szczególności dostępu do usług i świadczeń oferowanych przez samorząd, których przyznanie jest uwarunkowane złożeniem oświadczenia o statusie samotnego rodzica. Już samo urealnienie tego rodzaju oświadczeń poprzez wprowadzenie znanego w polskim systemie prawnym wymogu, by samotny rodzic przedłożył orzeczenie zasądzające alimenty, może wyeliminować korzystanie z tego przywileju przez osoby nieuprawnione oraz zasadniczo ograniczyć skalę dyskryminacji małżeństw.

Ważnym elementem polityki społecznej prowadzonej przez gminę powinno być także stworzenie rozwiązań umożliwiających rodzicom wybór pomiędzy różnymi formami opieki nad najmłodszymi dziećmi. Organy samorządu powinny wprowadzić mechanizmy, które ułatwią rodzicom najmłodszych dzieci wybór pomiędzy opieką domową, instytucjonalną opieką kolektywną i innymi formami opieki nad dzieckiem, pozwalając na realizację zróżnicowanych potrzeb, jakie mają różne grupy rodziców i dzieci. Rozwiązania takie stanowiłby także udogodnienie dla rodziców, których dzieci nie mogą̨ korzystać z opieki kolektywnej. 

Rzeczywiste działanie organów samorządu terytorialnego jest uzależnione nie tylko od obowiązujących norm prawnych, ale także od przygotowania i wiedzy urzędników. Dlatego ważne jest przeszkolenie nauczycieli oraz urzędników, w tym pracowników ośrodków pomocy społecznej, w zakresie autonomii i prawnej tożsamości rodziny, praw rodziców oraz dobra dziecka.

Uczestnikom szkoleń powinna zostać przekazana rzetelna i wolna od ideologii wiedza o obowiązującym prawie oraz o skutecznych metodach przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym, w tym przemocy, uzależnieniom i innym dysfunkcjom, które mogą występować w gospodarstwach domowych i w przestrzeni publicznej. Chociaż badania empiryczne jednoznacznie potwierdzają, że silne więzi rodzinne skutecznie chronią przed przemocą, na wielu prowadzonych dotychczas szkoleniach ta podstawowa wiedza była podważana.

 

III. PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK DOTYCZĄCYCH PRAW RODZIN W BIZNESIE

 

                Dobre praktyki dotyczące praw rodziny powinny być promowane także w sektorze prywatnym. Samorząd powinien poprzeć programy certyfikacji przedsiębiorców, którzy przyjęli rozwiązania sprzyjające rodzinie. Może to nastąpić zarówno poprzez program certyfikujący rozwiązania adresowane do konsumentów, w tym zniżki dedykowane rodzinom czy udogodnienia dla rodzin z dziećmi, jak i program obejmujący dobre praktyki dotyczące sytuacji pracowników będących rodzicami.

 

IV. MONITOROWANIE I EGZEKWOWANIE PRAW RODZIN

 

                Dla realizacji praw rodziny kluczowe jest stworzenie skutecznych mechanizmów pozwalających na ich egzekwowanie.  

Aby prawidłowo realizować na poziomie samorządowym prawa rodzin, konieczne jest powołanie Rzecznika Praw Rodziny oraz stworzenie samorządowego systemu zgłaszania naruszeń praw rodziny. Rzecznik powinien monitorować przestrzeganie praw rodziny przez instytucje samorządowe, w tym szkoły, oraz interweniować w sytuacjach, gdy dochodzi do ich naruszenia. Rzecznik może prowadzić infolinię lub skrzynkę kontaktową umożliwiającą przesyłanie zgłoszeń.

V. TWORZENIE PRAWA PRZYJAZNEGO RODZINIE

  Znaczenie praw rodzin nie ogranicza się do rozwiązań, które są ujęte w niniejszej Karcie. Na sytuację rodziny wpływają bezpośrednio także akty prawne, których głównym przedmiotem regulacji jest inna problematyka.  

Dlatego przygotowanie każdego aktu prawa miejscowego powinno poprzedzać określenie, czy wpłynie on na sytuację rodzin oraz na zakres ich praw, w tym praw rodziców i praw dzieci – zgodnie z zasadą family mainstreaming. Jeśli ma to miejsce, każdorazowo należy dokonać wszechstronnej oceny skutków regulacji w tym zakresie. Niedopuszczalne jest w szczególności ograniczenie przez akt prawa miejscowego konstytucyjnych i ustawowych praw rodzin i ich członków.

Gromadka na mapie nienawiści

(Kazimierz Marczewski/https://noizz.pl)

R E K L A M A
R E K L A M A

Komentarze Bolecnautów

 • avatar

  Fanem TVP nie jestem, ale warto zobaczyć "tolerancję" tęczową.

  3 grudnia 2019r. o 19:33

 • avatar

  Bunga, bunga nastolatki już tu są, kto to napisał?

  3 grudnia 2019r. o 19:38

 • avatar

  Nastolatki już tu są, bunga bunga, kto to napisał

  3 grudnia 2019r. o 19:40

 • avatar

  Skoro przyjmowane są karty LGBT będące w sprzeczności z Kartami Rodziny, to czemu te drugie są napiętnowane i nazywane nienawistnymi?
  Ot wybiórcza tolerancja.

  3 grudnia 2019r. o 19:44

 • avatar

  zwyrodnialcom STOP !

  3 grudnia 2019r. o 19:45

 • avatar

  STOP DLA DEMORALIZACJI PRZEZ LGBT ORAZ JEJ PROMOCJI PRZEZ REDAKTORÓW TEGO PORTALU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  3 grudnia 2019r. o 19:46

 • avatar

  Dziwne, że Gromadka nie jest tolerancyjna. Wójt to bardzo otwarty człowiek.

  3 grudnia 2019r. o 19:48

 • avatar

  Ktoś przeczytał tekst tej karty? Ja tak i nie widzę w niej nic złego. Sama Konstytucja.

  3 grudnia 2019r. o 20:14

R E K L A M A

Skomentuj:

KORONAWIRUS W BOLESŁAWCU

Kontakt z Bolec.Info

Redakcja: redakcja@bolec.info, tel. 693-375-790
Dział Reklamy: reklama@bolec.info
Reklama na Bolec.Info: tel. 693-375-950, 693-375-799
Pełna wersja strony
Bolec.Info - wersja mobilna

Copyright © 2004-2020 by Bolec.Info (przygotowanie: Bartłomiej Mierzwa)